Wyniki Grupy Kredyt Banku po I kwartale br.

AKTUALNOŚCI, BANKI, BIZNES, GOSPODARKA, POLSKA

W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa Kredyt Banku wypracowała zysk netto w wysokości 56,1 mln zł wobec 44,5 mln zł w IV kw. 2011 roku. Grupa Kredyt Banku zmienia strukturę bilansu, redukując o ponad 3 mld zł finansowanie z Grupy KBC i zwiększając wartości zobowiązań wobec klientów o 1,8 mld zł tj. o 7% w porównaniu do końca I kwartału 2011 roku. Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 100,8% tj. obniżył się o 2,9 p.p. w stosunku do stanu na koniec 2011 r.

Zmiana struktury bilansu – Grupa Kredyt Banku zmniejszyła sumę bilansową o 3,2 mld zł w porównaniu do końca I kwartału 2011 roku z powodu m.in. spadku finansowania z Grupy KBC o 3,3 mld zł tj. o 27% oraz pozostałych zobowiązań wobec banków o 2 mld zł tj. o 52% porównaniu do końca I kwartału 2011 roku. Grupa zanotowała wzrost wartości zobowiązań wobec klientów o 1,8 mld zł tj. o 7% w porównaniu do końca I kwartału 2011 roku.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec I kw. 2012 roku ukształtował się na poziomie 100,8% w porównaniu do 103,7% na koniec IV kwartału 2011 roku (poprawa o 2,9 p.p.) i 101,7% na koniec I kw. 2011 roku. W I kwartale 2012 roku wartość zobowiązań wobec klientów wzrosła o 461 mln zł. Wzrost ten dotyczył zarówno depozytów przedsiębiorstw, jak i klientów detalicznych.

Grupa zanotowała współczynnik wypłacalności na poziomie 13,8% na koniec I kw. 2012 roku vs 12,5% na koniec IV kwartału 2011 roku i 12,2% na koniec I kw. 2011 roku przy jednoczesnym wzroście należności od klientów netto o prawie 6% r/r. Współczynnik uwzględniający w wyliczeniu tylko fundusze własne podstawowe (Tier 1) wyniósł na koniec I kwartału 2012 10%.

Mimo znaczącej przebudowy struktury bilansu Grupa wypracowała zysk netto w I kw. 2012 roku w wysokości 56,1 mln zł vs. 44,5 mln zł w IV kw. 2011 roku (wzrost o 26%). W I kw. 2011 roku zysk netto wyniósł 134 mln zł w (82,5 mln zł bez wpływu transakcji sprzedaży wierzytelności).

Dochód operacyjny netto Grupy Kredyt Banku w I kw. 2012 roku wyniósł 372 mln zł w porównaniu do 413 mln zł (dane porównywalne) na koniec IV kw. 2011 roku (spadek o 10%) i 395 mln zł w I kw. 2011 roku z powodu spadku wyniku z tytułu odsetek. Koszty działania banku oraz koszty ogólnego zarządu w I kwartale 2012 roku spadły w porównaniu do IV kw. 2011 roku o 2,5% tj. do poziomu 239 mln w I kw. 2012 roku. W porównaniu do I kw. 2011 roku nastąpił wzrost o 3,7%.

W I kwartale 2012 r. obniżeniu uległ również koszt ryzyka kredytowego z 77 p.b. po IV kwartale 2011 roku do 71 p.b. po I kwartale 2012 roku (po I kwartale 2011 roku koszt ryzyka kredytowego wynosił 96 p.b.).

Wynik z tytułu odsetek wypracowany przez Grupę ukształtował się na poziomie 217,7 mln zł., natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 81,7 mln zł i był o 2,1% wyższy od wyniku osiągniętego w I kwartale 2011 roku w efekcie wzrostu przychodów netto z tytułu sprzedaży i zarządzania produktami inwestycyjno-ubezpieczeniowymi.

W pierwszych trzech miesiącach 2012 roku Grupa odnotowała ujemne saldo odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i pozostałych aktywów oraz rezerw w wysokości 57,9 mln zł w porównaniu do dodatniego salda w I kwartale 2011 roku w kwocie 11,5 mln zł.

Koszty osobowe Grupy wyniosły na koniec marca 2012 r. 112,7 mln zł i były wyższe w stosunku do IV kwartału 2011 roku o 4,9 mln zł (dane porównywalne), głównie z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń zasadniczych.

Koszty działania Grupy bez kosztów osobowych wyniosły natomiast 107,4 mln zł i w porównaniu z IV kwartałem 2011 roku ukształtowały się na poziomie niższym o 10,6 mln zł (dane porównywalne), natomiast w stosunku do I kwartału 2011 roku były wyższe o 6,7 mln zł. Wzrost wynika przede wszystkim z kosztów kampanii marketingowej oraz wzrostu opłat z tytułu najmu budynków.

W I kwartale 2012 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 64,1% i wzrósł z poziomu 59,2% (dane porównywalne) w IV kwartale 2011 roku.

Portfel depozytów klientów na koniec omawianego okresu wzrósł o 461 mln zł (1,6%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2011 roku oraz o 1,8 mld zł (6,8%) w stosunku analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wartość należności od klientów brutto roku spadła o 323 mln zł (1,1%) w stosunku do stanu koniec 2011 roku, zaś w porównaniu do stanu z i kw. 2011 roku wzrosła o 1,1 mld zł (3,9%).

Źródło: KB

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry